Voorwaarden

Uw privacy en rechten worden gewaarborgd zodat u in volle vertrouwen onze producten kan aankopen.

 

Toepasselijkheid & voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2. Wij leveren wereldwijd. Onze verzendkosten zijn de volgende, ongeacht de waarde van de bestelling:

- België, Nederland, Luxemburg: 4,95 euro
- Rest van de Europese Unie: 19,99 euro
- Rest van de wereld: 39,99 euro

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website. 

 

 

Producten

Alle producten die door Foodie Felipe aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn vrijgesteld van BTW .

Wij bieden onze producten aan op onze website of in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad.  Foodie Felipe doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is en niet binnen de vier dagen verzonden kan worden, in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.

Foodie Felipe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 

Overeenkomst

 

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Foodie Felipe wanneer Foodie Felipe de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer Foodie Felipe uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt.

Foodie Felipe kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte brengen binnen een aanvaardbare termijn ( 3 weken ) nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. Foodie Felipe houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar info@foodiefelipe.com

 

Consumentenrecht & retourneren

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet. De goederen dienen uiterlijk 3 dagen later teruggezonden  te worden.

Als klant heb je vanaf de dag na de levering van je goederen gedurende 14 kalenderdagen de mogelijkheid om aan Foodie Felipe te melden dat je de goederen wil terugsturen, dit kan via info@foodiefelipe.com.

Vanaf de dag waarop je aan Foodie Felipe gemeld hebt dat je goederen wil terugsturen, beschik je over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen ook effectief terug te sturen. Je kan je herroepingsrecht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument (of dit wettelijk modelformulier), terug te sturen naar Foodie Felipe, Beursstraat 16 - 3832 Ulbeek (België)

Opgelet: wanneer je je goederen per post retourneert worden de verzendkosten van deze retourzending niet terugbetaald.  Je kan je artikel wel op onze vestiging bezorgen, dit is helemaal gratis.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Indien u vooraf betaalde  zullen wij uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel.

Foodie Felipe kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de plastic verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd of zichtbaar gebruikt werden.

 

Levering

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Producten die voorradig zijn zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, binnen de 24 uur verzonden worden. Indien een product niet binnen de vijf werkdagen verzonden kan worden omdat het product niet voorradig is, of om welke andere reden dan ook,  zal u hiervan bericht ontvangen.  Leveringen naar het buitenland, gaan gepaard met langere levertermijn! Foodie Felipe kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen. Artikelen die niet of te laat worden geleverd door onze leveranciers, in vergelijking met de aangegeven vertrekdatum, kunnen in geen geval worden weerlegd als fout van onze dienstlevering. Foodie Felipe hangt volledig af van leveringen van derden. Alle bestellingen die gevraagd worden om terug betaald te worden, en dat door geen fout van ons, zullen worden terugbetaald zonder extra kosten. Indien een product niet binnen de 9 werkdagen kan worden verzonden, om welke reden dan ook, zult u hiervan bericht ontvangen. Foodie Felipe kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen door derden. Foodie Felipe behoudt zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten indien de consument zijn verplichtingen niet correct en/of frauduleus uitvoert, zoals onder meer de verplichtingen van betaling of verhuismelding, zonder dat Foodie Felipe tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn. Aangegeven voorraden of stockaanduidingen op de website, zijn de stockgegevens van onze leveranciers. Deze gegevens zijn nooit bindend en kunnen ook niet leiden tot schadevergoeding. Foodie Felipe wijst vervolgens ook alle verantwoordelijkheid tot de juistheid van deze stockgegevens of voorraden af.

 

Betaling

 

De facturen zijn contant betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum, op de exploitatiezetel van Foodie Felipe , zonder afkorting. Na verloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 15% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 50 Euro, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis.

De KLANTEN aanvaarden uitdrukkelijk dat Foodie Felipe de tussenkomende betalingen op de oudste, openstaande facturen toerekent.

Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Foodie Felipe kan niet waarborgen dat het bedrijf dat instaat voor de hosting van www.foodiefelipe.com ononderbroken of foutloos zal functioneren. Foodie Felipe geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden voorvloeien uit het gebruiken van de website, noch m.b.t. de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via de website wordt verkregen. Foodie Felipe neemt zich voor om op zijn website de juiste en relevante informatie te verschaffen rond de vraagstelling van zijn klanten, dit louter raadgevend, gebaseerd op zijn ervaringen. Deze website wordt door Foodie Felipe ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis. Foodie Felipe legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de website, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in zijn website worden voorgesteld. De website zelf, is dan ook volledig voor de volle 100% in volle eigendom van Foodie Felipe, die vervolgens betekent dat alle inhoud en functionele aspecten, strikt geheim blijven en enkel mits schriftelijke toestemming kunnen worden overgedragen aan derden. De mogelijke afrekeningen die via onze website worden verrekend, worden u zeer veilig verrekend per SSL4 portaal via onze partner(s). Elke digitale voorkomende fout die enigszins maar invloed heeft of kan hebben op de betaling van de producten van de Foodie Felipe-website, kan Foodie Felipe niet ten laste worden gelegd. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Foodie Felipe elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Foodie Felipe zal niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade. Alle auteurs- en of modellen die voorkomen in het auteursrechtelijke design van de Foodie Felipe website, zijn beschermd door het verband van intellectuele eigendom en copyright. Depot I 35 beschreven door B.O.I.P.  Alle in Foodie Felipe voorkomende commerciële uitdrukkingen, zoals in bijvoorbeeld “vind ik leuk” en “geef uw mening” (Art.14 en 15), zijn in alle mogelijke omstandigheden de persoonlijke mening van de bezoeker en kunnen in geen geval aanstoot geven tot belangenvermenging door Foodie Felipe.  Foodie Felipe behoudt zich het recht alle aangegeven meningen en of uitdrukkingen op zijn website te verwijderen. In geen enkel geval zal Foodie Felipe dulden dat racistische, haat uitlatende of negatieve verbale meningen en uithalingen worden aangehaald in antwoord op, of als mening op, gelijk welke door derden opgegeven andere meningen op zijn website. Dergelijke uit- of aanhalingen zullen ten alle tijden leiden tot complete uitsluiting van het volledig medium. 

 

Overmacht

Foodie Felipe is niet of kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor situaties van overmacht, of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock-out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, en dergelijke meer) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Foodie Felipe niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal proberen te stellen om, desgevallend met vertraging, de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of gehouden kan worden. In geval van bewezen ernstige tekortkomingen van Foodie Felipe aangaande haar verbintenissen, is evenwel een vergoeding naar gemeen recht verschuldigd ten belopen van de factuurwaarde van de bestelde artikelen met een max van 125 euro incl. B.T.W. Foodie Felipe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welk technisch probleem dat een impact heeft op de verspreiding van informatie via haar website. Foodie Felipe behoudt zich de mogelijkheid voor om de website of een deel daarvan te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving noch vergoeding van welke aard dan ook. Foodie Felipe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover de consument of derden voor gelijk welke wijziging, onderbreking, opschorting, of afschaffen van de website.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing.
Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren zullen bevoegd zijn. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal, evenals de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden, steeds de taal en norm is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt slechts ten indicatieve titel waarbij de Nederlandse versie ingeval van conflict primeert. Foodie Felipe behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. In voorkomend geval kan de consument zich hiertegen verzetten binnen 1 maand na de wijziging. De oude voorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd van kracht tussen Foodie Felipe en de consument. De consument wordt geadviseerd www.foodiefelipe.com regelmatig te bezoeken om zo steeds de laatste versie van de toepasselijke voorwaarden te kunnen raadplegen. De nietigheid van één of meerdere onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg, doch slechts de nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. Ingeval van enige betwisting omtrent de overeenkomsten en voorwaarden of een niet in onderhavige voorziene situatie, blijft het Belgische recht van toepassing en de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt of Tongeren bevoegd.

 

Privacy verklaring

Foodie Felipe respecteert uw privacy. De persoonlijke gegevens die u op onze beveiligde site invoert  zijn noodzakelijk om de verzending en/of betaling van de door u bestelde producten mogelijk te maken en op te volgen.  De gegevens worden enkel bewaard zolang een verhandeling niet werd afgesloten, ofwel omdat de goederen nog niet geleverd werden, ofwel omdat de betaling niet ontvangen werd.  Foodie Felipe legt geen databank aan en zal u dus nooit ongevraagd publiciteitsmail toezenden. Indien u toch op de hoogte wenst te blijven van de laatste nieuwigheden dient u zich te abonneren op onze nieuwsbrief.